Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ (๒๖/๐๔/๖๒)

จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อดอกคำใต้สะอาด น่าอยู่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๖/๐๔/๖๒)

มอบเช็คให้การช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อน (๒๖/๐๔/๖๒)

งานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัว ครอบครัวร่มเย็น ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๙/๐๔/๖๒)

พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงำเมือง/ สระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่ และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๙/๐๔/๖๒)

มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (๑๐/๐๔/๖๒)

พิธีถวายพานพุ่มสักการะรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๘/๐๓/๖๒)

การฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๒/๖๒

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนฯ ประจำปี 2557 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 15-17 สิงหาคม 2557

ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกองทุนให้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 22 ตุลาคม 2557 ณ อบต.หนองเพรางาย อบต.ทวีวัฒนา อบต.บางไผ่ อบต.มหาสวัสดิ์