Category Archives: รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (๒๖/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (๒๔/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (๑๖/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร (๐๒/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (๒๕/๐๗/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (๑๙/๐๗/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (๕/๐๗/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (๑๙/๐๖/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (๑๐/๐๔/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์