Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ และโต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๕/๐๗/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๗/๐๖/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๖/๐๖/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ ๗ รายการ และวัสดุสำนักงาน ๓๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๖/๐๖/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๕/๐๖/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๑/๐๖/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ป้ายโครงการและน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๑/๐๖/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมึกเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๔/๐๕/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๐๓/๐๕/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๐/๐๔/๖๒)