Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างสำรวจเก็บข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน (รายครัวเรือน) จังหวัดพะเยา และจัดทำเอกสารรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๑/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเนินเวทีคืนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังหวัด และผลิตสื่อวีดีทัศน์โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๑/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดซุ้มนิทรรศการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๑/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่ อบต.พระธาตุขิงแกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงลอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๔/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๔/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่ อบต.พระธาตุขิงแกง และเทศบาลตำบลเวียงลอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๐๔/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจัดทำเอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกระเป๋าใส่เอกสารในการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๐๒/๐๙/๖๒)