Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มนิทรรศการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารสรุปผลการดำเนินเวทีคืนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังหวัด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังงหวัด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หมึกพิมพ์และวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัด ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๕/๐๙/๖๒)