Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตน งดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา (๑๒/๐๗/๖๒)

  กิจกรรมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยสามารถลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๒ ได้ที่เว็บไซด์สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า www.stopdrink.com/sign

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๑/๐๗/๖๒)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครฯพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

การคัดเลือก “แม่ดีเป็นศรีของชาติ” ประจำปี ๒๕๖๒ (๑๙/๐๖/๖๒)

ประกาศคนหาย !! นายมนตรี แร่ทอง อายุ ๔๗ ปี (๑๙/๐๖/๖๒)

การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ (๐๖/๐๖/๖๒)

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถานบันอุดมศึกษาเป็นฐานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๗/๐๕/๖๒)

ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปร ๒๕๖๒ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (๓๐/๔/๖๒)

โครงการ(พันธุ์)แห่งความดี ปี ๔ ตอน…”ตามรอยเมล็ดพันธุ์ สร้างสรรค์สู่อาชีพ”

สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัคร กลุ่มเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนรับเงินอุดหนุนทำโครงการ โครงการละ ๒๐,๐๐๐ บาท เปิดรับสมัครวันนี้ – วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๒

โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ กรอบหลักเกณฑ์ และแบบเสนอประวัติและผลงานได้ตามไฟล์ที่แนบนี้ หรือทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

กรุณาส่งผลงาน ภายในวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

  • ส่งด้วยตนเอง ที่กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว ชั้น ๑ อาคารดรุณวิถี ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เลขที่ ๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐๐
  • ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้า กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ ๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (การสรรหาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ) โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางของทางราชการเป็นสำคัญ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการชำรุดเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์

การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๒