ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (๑๐/๐๔/๖๒)