พิธีสรงน้ำพระเจ้าตนหลวง/พ่อขุนงำเมือง/ สระเกล้าดำหัวขอพรพระเถระผู้ใหญ่ และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เนื่องในประเพณีปีใหม่ไทย พ.ศ.๒๕๖๒ (๑๙/๐๔/๖๒)