การติดตามการดำเนินงานคุ้มครองเด็กระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๑ (๒๖/๐๔/๖๒)