ประกาศคนหาย !! นายมนตรี แร่ทอง อายุ ๔๗ ปี (๑๙/๐๖/๖๒)