ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๕/๐๖/๖๒)