การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (๑/๐๗/๖๒)

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครฯพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒