ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (๑๙/๐๗/๖๒)