ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สถานที่จัดประชุม และน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ในจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๕/๐๗/๖๒)