ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเอกสารและกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๒๓/๐๘/๖๒)