ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคม ในการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินระดับจังงหวัด โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (๒๕/๐๙/๖๒)