ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดพะเยา

ข้อมูลด้านสังคม ของ พม.

  1. ระบบสารสนเทศด้านสังคม Social MIS
  2. ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม Social Map พม.
  3. สถิติด้านสังคม STAT INFO
  4. ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม (เงินอุดหนุน)
  5. ข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูลด้านสังคม ของ หน่วยงานอื่น

  1. ข้อมูลประชากรของจังหวัดพะเยา
  2. ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดพะเยา (ปี 2560)
  3. ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
  4. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)
  5. ข้อมูลจากสำนักงานสถิติจังหวัด