ทำเนียบบุคลากร

นางบุศรินทร์ เกิดมณี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพะเยา